1. Shudras

2.Kshatriyas

3. Brahmins

 

Answer - Brahmins